Trafikregler och trafiksäkerhet

I det här avsnittet kommer du lära dig grunderna i körning/manövrering. Avsnittet tar upp vanliga faror i två olika trafikmiljöer – stad och landsväg. Genom att känna till vanliga faror är chansen att undvika dem större.

Stadstrafik

Tre av fyra mopedolyckor där någon skadats eller dör sker i stadstrafik.
Att många olyckor inträffar i stadstrafiken har mycket att göra med det begränsade utrymme man delar med många andra trafikanter (cyklister, bilister, mopedister, bussar, fotgängare). Mycket händer på en gång och det är många regler att hålla koll på. Man har kort tid på sig att reagera och agera, ett litet misstag kan bli förödande. Det som skulle rädda flest liv är att sänka hastigheten.

Anvisningarnas rangordning

Observera att man ALLTID ska följa polistecken, vägtransportledare och vakter före övriga tecken.

 1. Polismanstecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Regler (t.ex. Högerregeln)

Exempel: Om trafiksignalerna i en korsning är trasiga eller blinkar gult innebär det att du ska följa vägmärken om det finns. Om vägmärken inte finns så följer du regler.

Svängningsregeln

Du får inte hindra trafiken på den vägen du svänger in på, eller störa mötande trafik när du korsar deras körbana.

Exempel: Du ska svänga vänster i en korsning. Här måste du lämna företräde åt mötande eftersom du ska korsa deras körbana.

Cirkulationsplats

Ska du svänga av vid första eller andra avfarten ska ligga i högra (yttre) körfältet.
Ska du svänga av vid andra avfarten eller efter den andra avfarten ska du ligga i vänstra (inre) körfältet. Detta är den rekommenderade anvisningen.

Parkera

Moped klass 2: Du får parkera vid cykelställ, gångbanor, cykelbanor. Moped klass 2 följer samma parkeringsregler som cykel.
Moped klass I: Parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som bilar och motorcyklar. De får inte parkeras vid cykelställ, gångbanor, cykelbanor som moped klass 2 tillåts göra.

Parkeringsförbud
Du får inte parkera på t.ex huvudled, framför infart till fastighet, närmare än 30 meter före/efter en järnvägskorsning, 10 meter före ett övergångsställe, gul-streckade områden, vid parkeringsförbudsskyltar, busshållplatser (du får dock stanna för att hämta upp eller lämna av passagerare). Enligt lagen räknas ett fordon vara parkerat om fordonet står still, även om man sitter på mopeden.

Förbjudet att stanna
Du får inte stanna närmare än 10 meter framför eller bakom en vägkorsning.
Det är även förbjudet att stanna där sikten är skymd, vid övergångsställen och cykelöverfarter, i cirkulationsplats (rondell), vid gulstreckade linjer, vid gräsmattor och där skylten som betyder ”förbjudet att stanna” finns uppsatt.

Vanliga vägmärken i stadstrafik

Väjningspliktsmärken

Enkelriktat
Du får inte köra i den riktningen som denna skylt finns uppsatt mot.

Väjningsplikt
Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg.

Huvudled
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning.

Mötande trafik har väjningsplikt
Du har företräde om ett hinder på vägen gör att endast ett fordon i bredd kan passera i hindret.

Cykelöverfart
Märket anger en cykelöverfart, den som korsar en väg via denna cykelöverfart har företräde.

Påbudsmärken

Påbjuden körbana
Märkena anger att fordon endast får köras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Påbjuden gångbana
Märket anger bana avsedd endast för gående. Här får varken moped klass 1 eller moped klass 2 framföras.

Varningsmärken

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Varning för vägkorsning
Märket anger en vägkorsning.

Förbudsmärken

Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
Märket anger förbud mot framförande av motorcykel och moped klass 1. Om ingenting annat anges så är det tillåtet att framföra moped klass 2.

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
Märket anger förbud mot framförande av motorredskap klass 2, där bland annat moped klass 2 ingår. Om ingenting annat anges så är det tillåtet att framföra moped klass 1.

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
Märket anger förbud mot framförande av cykel eller moped klass 2.

Anvisningsmärken

Gångfartsområde
Gångfartsområde innebär ett områden där gångare har företräde. Regler i gångfartsområde:

 • Man får inte köra fortare än gånghastighet, ca 5-7 km/h.
 • Du har väjningsplikt mot alla gående.

Tättbebyggt område
Tättbebyggt område börjar. Dessa märken innebär inte längre per automatik att bashastigheten är 50 km/h.

Tättbebyggt område upphör
Skylten anger att tättbebyggt område upphör.

Det absolut viktigaste man ska komma ihåg när man kör är att; aldrig köra fortare än man klarar av att bromsa inom den sträckan man överblickar. Om du inte anpassar hastigheten efter omgivningen så är du en ren trafikfara, både för dig själv och andra i din närhet. Oavsett om det handlar om stadskörning eller landsvägskörning så är denna grundregel en förutsättning för att man ska vara en trygg förare.

Klara provet på första försöket.

Köp övningsprov från 69 kr.
Frågorna är inspirerade av riktiga provfrågor

Landsväg

Det som inte räknas som stadskörning räknas in som landsvägskörning, vilket kan vara motorväg, motortrafikled, enskild väg eller helt enkelt landsväg. Fordon klassade som moped klass 1 eller klass 2 får inte köras på motorväg eller motortrafikled.

Motorväg
Här är det inte tillåtet att köra moped klass 1 (inkl. mopedbil och a-traktor) och moped klass 2.

Motortrafikled
Här är det inte tillåtet att köra moped klass 1 (inkl. mopedbil och a-traktor) och moped klass 2.

Vägnummer
Vägnummer med streckad kant innebär att vägen du kör på leder till vägen med det angivna vägnumret. Den innebär inte nödvändigtvis att du kör på en motorväg.

Vägen
Det finns olika typer av vägar.

 • Allmänväg – Har vägmärken och vägmarkeringar. Kan vara från bred asfalterad väg till smal grusväg.
 • Enskild väg – Har privat ägare. Vägmärken sätts sällan upp på dessa vägar så man får vara uppmärksam på ej förvarnade faror.
 • Motorväg & motorled – Här får du inte köra med varken moped klass 1 eller 2. Skyltar som symboliserar motorvägar är gröna.
 • Terrängen – All mark som inte är väg är terräng och här får du inte köra.

Placering vid landsvägskörning
På landsväg ska man köra på vägrenen om möjligt, annars är det rekommenderat att köra på körbanan med placering till höger i körfältet. Håll avstånd från andra trafikanter och se till att köra med säkerhetsmarginaler.

Korsning (landsväg)

När du ska köra:

 • rakt i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
 • höger i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
 • vänster i korsning kan du välja mellan stora– eller lilla svängen.
 • Stora svängen = Placera dig till höger i ditt körfält närmast kanten. Detta minimerar risken för att bli påkörd bakifrån. Rekommenderas på trafikerade vägar.
 • Lilla svängen = Placera dig till vänster i ditt körfält närmast mittlinjen. Rekommenderas endast där det är lite trafik och låga hastigheter.

Vägrenen
Kör man på vägrenen så har man väjningsplikt åt alla i körfältet (Utfartsregeln gäller)
Streckad kantlinje = alla fordon får köra där.
Heldragen kantlinje = Mopeder och cyklar får köra där.

Halt väglag
När det är kallt brukar det vara mer halt på broar och i viadukter än på vägbanan. På dessa platser finns risk för blixthalka.
Höstlöv och rullgrus kan vara förödande för mopedister.

Underkylt regn kallas det när regndroppar inte blir snöflingor trots att dess temperatur är under 0 grader Celsius. När dropparna slutligen träffar marken fryser dem direkt till is och bildar ett otroligt halt väglag.

Mörkerkörning

Grundregeln för mörkerkörning: “Man ska aldrig köra fortare än man kan bromsa, på den sträckan man har överblick på”.

Belysning: Alla mopeder måste ha halvljus, blinkers, bromsljus, bakljus och en röd reflex baktill. Helljus är inget krav.

Vägbelysning: På vägar med fungerande vägbelysning är det förbjudet att köra med helljuset på.

Väder: Vid nedsatt sikt eller dåligt väglag är det viktigt att anpassa hastigheten därefter. Hastighetsskyltarna är endast en övre gräns för hur fort man får köra, inte hur snabbt man ska köra.

Kläder: Vid mörkerkörning är det rekommenderat att använda reflexväst för att synas bättre.

Har du koll på det du läst?