Körkortsteori

Avsnitt 2/4

Trafikregler och trafiksäkerhet

I det här avsnittet kommer du lära dig grunderna i trafikregler och trafiksäkerhet. Avsnittet tar upp de vanligaste trafikreglerna i stadstrafik och på landsväg.

Stadstrafik

De flesta trafikolyckorna inträffar i stadstrafik, eller tätbebyggt område.
Att många olyckor inträffar i tätbebyggt område är just för att trafiken är tätare. Det utrymme som alla trafikanter (cyklister, bilister, mopedister, bussar, fotgängare etc.) ska dela på är begränsad och mycket händer på en gång.

Det absolut viktigaste man ska komma ihåg är att aldrig köra fortare än man klarar av att bromsa inom den sträckan man överblickar. Om du inte anpassar din hastighet efter omständigheterna så är du en trafikfara för både för dig själv och andra. Oavsett om det handlar om stadskörning eller landsvägskörning så är denna grundregel en förutsättning för att du ska vara en trygg förare.

Anvisningarnas rangordning

Du kanske sedan tidigare lagt märke till att det finns situationer där två anvisningar “talat emot” varandra. Exempelvis en stoppskylt i kombination med en trafiksignal som indikerar grönt. Vilken anvisning ska jag följa? Svaret är ganska enkelt, du ska följa anvisningen som är högst i rangordningen:

 1. Polismanstecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Regler (t.ex. Högerregeln)

Det innebär att en anvisning som är högre rangordnad gäller före en annan anvisning som är lägre rangordnad.

Exempel: En trafiksignal som indikerar grönt ger dig tillåtelse att köra även om det är en stoppskylt intill. Detta eftersom trafiksignaler är rangordnad över vägmärken.
Om trafiksignalen är ur funktion eller blinkar gult gäller stoppskylten.

Svängningsregeln

Svängningsregeln innebär att du måste lämna företräde åt mötande trafik när du ska korsa deras körfält. Du får heller inte hindra trafiken på den vägen du svänger in på.

Exempel: Du ska svänga vänster i en korsning. Enligt svängningsregeln måste du lämna företräde åt mötande eftersom du ska korsa deras körfält.

Utfartsregeln

När du kör ut från en vägren, bensinstation, parkering, fastighet, gångfartsområde eller liknande områden gäller utfartsregeln, vilket innebär att du måste lämna företräde åt trafik på vägen du ska åka ut på. Ibland kan det vara svårt att bedöma vad som räknas som en utfart, ett tips är att kolla på om vägarna är i samma plan. Det vill säga om det finns en kant som delar vägarna, se bild nedan.

Cirkulationsplats

En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och ansluter på en väg i en cirkulation kring en rondell. Rondell är det runda området i mitten, och informellt kallas ibland cirkulationsplats för rondell.
I en cirkulationsplats kör trafiken moturs och du har väjningsplikt mot de som redan kör i cirkulationsplatsen.

Vissa cirkulationsplatser har fler än ett körfält, då ska du välja det körfält som är mest lämplig för din fortsatta resa. Det innersta körfältet kan vara mest lämplig om du ska svänga ur cirkulationsplatsen vid exempelvis sista avfarten.
Ska du svänga av vid första avfarten är det mest lämpligt att välja det högra körfältet.
Det är tillåtet att byta körfält i en cirkulationsplats och det är rekommenderat att köra i det högra körfältet när du ska lämna cirkulationsplatsen.

Parkera

Moped klass 2 följer i princip samma parkeringsregler som för cykel, medan moped klass 1/AM parkeras enligt samma regler som för bilar och motorcyklar (om inget annat anges).

Moped klass 2: Ex. cykelställ, gångbana, cykelbana.
Moped klass 1/AM: Ex. bilparkering, MC-parkering.

Var uppmärksam på tilläggsskyltar som förbjuder det fordon du kör.

Vanliga vägmärken i stadstrafik

Nedan beskrivs ett antal vanligt förekommande vägmärken som är särskilt viktiga att ha koll på.

Väjningspliktsmärken

Påbudsmärken

Varningsmärken

Förbudsmärken

Anvisningsmärken

Landsväg

Det som inte räknas som stadskörning räknas in som landsvägskörning, vilket kan vara motorväg, motortrafikled, enskild väg eller helt enkelt landsväg. Fordon klassade som moped klass 1 eller klass 2 får inte köras på motorväg eller motortrafikled. De märken som handlar om motorväg eller motortrafikled har grön bakgrund.

Vägen

Det finns olika typer av vägar.

  • Allmänväg – Har vägmärken och vägmarkeringar. Kan vara från bred asfalterad väg till smal grusväg.
  • Enskild väg – Har privat ägare. Vägmärken sätts sällan upp på dessa vägar så man får vara uppmärksam på att identifiera eventuella faror själv.
  • Motorväg & motorled – Här får du inte köra med varken moped klass 1 eller 2. Skyltar som symboliserar motorvägar är gröna.
  • Terrängen – All mark som inte är väg är terräng och här får du inte köra.

Placering vid landsvägskörning

Där vägrenen finns ska du om möjligt välja att köra där i första hand, annars bör du köra på körbanan med placering till höger i körfältet. Håll avstånd från andra trafikanter och se till att köra med säkerhetsmarginaler.

Korsning på landsväg

När du ska köra:

  • rakt i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
  • höger i en korsning ska du placera dig till höger i ditt körfält.
  • vänster i korsning kan du välja mellan stora eller lilla svängen.
   • Stora svängen = Placera dig till höger i ditt körfält närmast kanten. Detta minimerar risken för att bli påkörd bakifrån. Rekommenderas på trafikerade vägar med hög hastighetsbegränsning.
   • Lilla svängen = Placera dig till vänster i ditt körfält närmast mittlinjen. Rekommenderas endast där det är lite trafik och låga hastigheter.

Vägrenen

Kör man på vägrenen och ska svänga ut i körfältet så har man väjningsplikt mot alla i körfältet eftersom utfartsregeln gäller.
Mopeder och mopedbilar får köras på vägrenen oavsett om sidolinjen är streckad eller heldragen.
Streckad sidolinje = alla fordon får köra där.
Heldragen sidolinje = Mopeder, långsamtgående fordon och cyklar får köra där.

Halt väglag

Vägbanan på broar och viadukter brukar ofta vara extra hala. På dessa platser finns en förhöjd risk för blixthalka.
Höstlöv och rullgrus kan vara förödande för mopedister i kombination med att man använder frambromsen. Undvik krascher genom att använda bakbromsen istället för frambromsen, och undvik att göra kraftiga svängar.

“Underkylt regn” kallas det när mycket kalla regndroppar fryser till is direkt när det kommit i kontakt med marken. Detta bildar ett otroligt halt väglag.

Mörkerkörning

Grundregeln för mörkerkörning

Man ska aldrig köra fortare än man kan bromsa och stanna inom den sträckan man kan överblicka.

Helljus

Helljuset får ej användas där vägbelysning finns. Helljus får heller inte användas då du ligger inom ett ringa avstånd till ett framförvarande fordon.

Vägbelysning

På vägar med fungerande vägbelysning är det förbjudet att köra med helljuset på.

Väder

Vid nedsatt sikt eller dåligt väglag är det viktigt att anpassa hastigheten därefter. Hastighetsskyltarna är endast en övre gräns för hur fort man får köra, inte hur snabbt man ska köra.

Kläder

Vid mörkerkörning är det rekommenderat att använda reflexväst för att synas bättre.

Övningsfrågor

Trafikregler
Nästa avsnitt